Eldre historie

Eldre Historie om Hortens Turnforening.

Hortens Turnforening er en av de eldste idrettsforeninger i landet, den ble stiftet 17 mai 1860, og er således den 6 eldste idrettsforening uansett idrett i Norge. Dessverre er de papirene som omhandlede nærmere enkeltheter om dens tilblivelse, kommet bor

1860—1862 Hortens Turn- og Skydeforening. Inntil 1862 synes foreningen vesentlig å ha drevet gymnastikk og turn. Et skriv fra 1861 er imidlertid undertegnet ” For Hortens Turn- og Skydeforening”.Hvorvidt dette var foreningens offisielle navn på den tiden er uklart. Såvidt en kan se blir den ellers alltid betegnet ”Hortens Turnforening”. Men at man allerede den gang har drevet skyteøvelser innen H.T er sikkert nok.

1862—1886 Hortens Turn- og Vaabenøvelsesforening. Først i februar 1862 ble det på en ekstraordinær generalforsamling vedtatt å forandre navnet og at eksersis og skyting skulle gå inn som faste ledd i øvelsene. Dette skulle senere vise seg å få meget vidtrekkende følger. Om dette møtet sier forhandlingsprotokollen i innledningen: ” Søndag den 2den Februar 1862 afholdtes efter foregaaet Bekjendtgjøelse Generalforsamling i Turnlokalet, hvor der forhandledes:” 1. Forandringer i Foreningens Love der for Eftertiden bleve bestemte at lyde saaledes:

LOVE for Hortens Turn- og Vaabenøvelsesforening. § 1. Foreningens Formaal er at udvikle og styrke Legemet ved Turnøvelser, samt at opnaa Færdighed i Brugen af Vaaben for Ynglinge og Mænd der kunne møde, hvis den Tid skulde komme at ” Soldaten er ude paa Kongens Tog, Vi maa selv Landet forsvare

Inntil 1875 ble foreningen konsekvent betegnet som ”Hortens Turn- og Vaabenøvelsesforening” i alle referater fra generalforsamlinger,medlemsmøter o.l.. Utgående skriv som omhandlet rene skytterspørsmål, ble ofte undertegnet med ”Hortens Skytterlag”, mens på den annen side de skriv som angikk turningen, ble undertegnet med ”Hortens Turnforening”.Men fra dette året av falt denne ordningen helt vekk. I all senere omtale, såvel i referater som skriv, betegnes den bare som ”Hortens Skytterforening” eller ”Hortens Skytterlag” I 1886 ble det vedtatt nye lover, hvor det i første paragraf heter

”Foreningen der slutter seg til Centralforeningen for udbrædelse af legemsøvelser og vaabenbrug, bærer navn af Hortens Skytterlag, og dens formaal er at virke for medlemmernes oplæring i rifleskydning, samt hvis leilighed dertil gives, også i andre idræter saasom skiløbning, vaabenøvelser etc.”

Dermed var byens turnliv etter sin blomstrende periode i 1860 årene sovnet helt inn. Det ble gjort enkelte spredte forsøk i tiden fremover på å blåse nytt liv i turningen, men ingen av forsøkene førte frem, inntil brødrene Berthelsen fikk det hele igang igjen i 1894.